Medlemsbetingelser

ACCESS Treningssenter MEDLEMSVILKÅR

GYLDIG FRA 18.05.2021

Disse vilkårene gjelder på ACCESS Treningssenter AS

RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM

Generelt:

 • Medlemmet har 14 dagers angrerett etter angrerettloven. Angreretten bortfaller dersom medlemmet benytter treningssenteret mer enn en gang. Angreretten benyttes ved å sende mail til post@accesstreningssenter.no
 • Medlemsavgiften forfaller den 20. hver måned og blir primært betalt med avtalegiro.
 • Det er ikke oppsigelsestid, men medlemsavgiften må betales for hver påbegynte kalendermåned.
 • Oppsigelse av medlemskapet skal gjøres ved å sende epost til post@accesstreningssenter.no
 • Oppstartsfakturaen blir ikke refundert ved oppsigelse av medlemskapet.
 • De medlemmene som ikke har signert avatalegiro vil motta faktura i post eller på e-post. Fakturagebyr på 65,- tilkommer.
 • All kommunikasjon med treningssnteret gjøres på e-post, facebook eller i medlemsportalen. Treningssenteret har ikke bemannet sentralbord eller telefon.

Medlemmet:

 • Nøkkelbrikken skal skannes hver gang man buker ACCESS Treningssenter.
 • Ved brudd på medlemsbetingelser eller regler og retningslinjer, kan ACCESS Treningssenter til enhver tid si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.
 • Alle medlemskap i ACCESS Treningssenter er personlige.
 • Som medlem aksepterer du å motta relevant informasjon på e-post og mobil. Medlemsopplysninger vil kunne benyttes av ACCESS Treningssenter til kontakt angående medlemskap herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 • Plikter alltid å ha på seg nøkkelbrikke under besøk i senteret
 • Plikter å holde kontaktinformasjon, du opplyser ved din innmelding, oppdatert gjennom hele ditt medlemskap hos ACCESS Treningssenter.
 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Personer under 18 år som ønsker å bli medlem i ACCESS Treningssenter trenger foresattes samtykke ved innmelding.
 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus. • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.
 • Som medlem på ACCESS Treningssenter bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på senteret.
 • Ved brann avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. Innbrudd eller andre årsaker
 • Aksepterer at ACCESS Treningssenter fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Ved uforsvarlig bruk av utstyret kan medlemmet holdes erstatningsansvarlig for reparasjon og skader.

ACCESS Treningssenter AS

 • Vil foreta automatisk adgangskontroll.
 • Ved mistanke om misbruk av nøkkelbrikke forbeholder ACCESS Treningssenter seg retten til å konfiskere nøkkelbrikken inntil rett identitet er fastslått.
 • ACCESS Treningssenter kan i særlige tilfeller utestenge medlemmer med inntil to uker av gangen dersom medlemmets opptreden og helsemessige tilstand tilsier at medlemmets eller øvrige medlemmers sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt ved ACCESS Treningssenter.
 • All informasjon lagret i ACCESS Treningssenters medlemsdatabase vil kun benyttes internt. ACCESS Treningssenter vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter
 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor ACCESS Treningssenters´ kontroll.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
 • Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som ACCESS Treningssenter gir
 • Barn under 15 år skal ikke trene eller oppholde seg i treningslokalene.
 • Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang. Sikkerhetskontroller forekommer med jevne mellomrom. Ved mistanke om kriminelle handlinger på senteret vil videomateriale overleveres politiet.

Hilsen

www.accesstreningssenter.no

 

Bli medlem